Địa chỉ: 55 Hàng Bông

Điện thoại: 02438267541

Email: mnbinhminh-hk@hanoiehu.vn